Általános Szerződési Feltételek a V4 Transport Kft „express gyűjtő” üzletágában végzett szállításokra (továbbiakban ÁSZF)

 

1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

1.1 V4 Transport Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban Szolgáltató - ipari, kereskedelmi és fogyasztási termékek közúton történő fuvarozását, szállíttatását szervezi szállítmányozóként.

1.2 Megrendelő az a jogi személy vagy jogi személy nélküli társaság vagy magánszemély, aki a Szolgáltatót a fuvarfeladat elvégzésével megbízza. Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban, mint Szerződő Felek.

1.3 Fent nevezett szolgáltatást (fuvarozás, szállítmányozás) Megrendelő által leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt konkrét, egyedi Megrendelések szerint kell végrehajtani.

 

2. A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2.1 A megrendelés visszaigazolásával eseti szerződés jön létre jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, amelynek rendelkezései kötelező érvényűek mindkét Szerződő Fél részére.

2.2. A megrendelés Szolgáltató visszaigazolása nélkül érvénytelen. Szolgáltató a profilkörébe nem illeszkedő áruféleségek szállítását visszautasíthatja.

 

3. MEGRENDELÉS TARTALMA

3.1 Az egyes Megrendeléseknek a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a)Feladó neve, címe, nyitvatartási ideje

b)Áruk átvételének helye, dátuma

c)Címzett neve és címe, nyitvatartási ideje

d)Kiszállítás helye, dátuma

e)Áruk jellegének megnevezése, csomagolás módja

f)Csomagok száma, azonosító jelük és számuk

g)Áruk össztömege, vagy másként kifejezett mennyiségük

h)Nyilatkozat speciális kezelési igényről (pl. veszélyes áruk)

3.2 A hiányosan vagy tévesen megküldött adatok mentesítik Szolgáltatót a felelősség alól.

4. CSOMAGOLÁS

4.1 A Szolgáltatónak átadott küldeményeket tartalmuknak megfelelően és fuvarozásra alkalmas módon kell csomagolni. Figyelembe kell venni az áru egyéni jellemzőit és a gyűjtőáru szállítás során felmerülő hatásokat. Nem megfelelően csomagolt küldeményben keletkezett, vagy a helytelen csomagolás miatt bekövetkezett másoknak okozott károkért (fuvareszközben, más árukban) a Megrendelő felel.

5. FUVARDÍJAK

5.1 Különböző célállomásokra vonatkozó fuvardíjakat Szerződő Felek tárgyalások útján állapítják meg, amelyet az egyedi Megrendelésben dokumentálnak.

 

5.2 Amennyiben a felrakodás/lerakodás helyszíne más, mint a megrendelésben megnevezett hely, a pótlólagosan megtett kilométerekre Szolgáltató egyirányban 1 EURO/km átirányítási pótdíjat jogosult felszámolni.

 

6. ALVÁLLALKOZÓK

6.1 A fuvarozást Szállítmányozó saját fuvareszközzel vagy szakképzett alvállalkozón keresztül végzi.

7. ÁLLÁSDÍJ

7.1 A feladónak / címzettnek nyitvatartási időben küldőképesnek / fogadóképesnek kell lennie. A feladónak biztosítania kell a küldemény késedelem nélküli felrakását, a címezettnek biztosítani kell a küldemény késedelem nélküli átvételét. A várakozási és rakodási idő együttesen nem haladhatja meg a 60 percet sem a felrakó helyen, sem a lerakó helyen. Amennyiben ennél többet kell a gépkocsinak várakoznia, Megrendelő 5 euro / megkezdett óra várakozási díjat köteles fizetni.

7.2 Állásdíj nem számolható fel, amennyiben Szállítmányozó nem a megbízáson megjelölt nyitvatartási időben biztosította a fuvareszközt.

8. TRANZITIDŐ

8.1 A visszaigazolt tranzitidő tájékoztató jellegű, normál forgalmi és időjárási viszonyokat feltételez. Bármilyen Vis Major (különösen: sztrájk, munkavégzés munkáltatói akadályozása (lock-out), hatósági akadályok, biztonsági intézkedések, szmogriadó, stb.) mentesíti a Szolgáltatót a menetidőre vonatkozó előírások alól.

8.2. A megállapodott kiszolgáltatási határidő megvalósításának előfeltétele, hogy a feladó a megállapodott napon késedelem nélkül átadja a szállítmányt.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1 A fuvardíj megfizetése a Szolgáltató által benyújtott számla alapján történik előre megállapodott devizanemben, mely számlához csatolni kell a lerakóhely képviselője által aláírt fuvarlevelet vagy annak másolatát.

9.2 A számlák átvétel után azonnal fizetendők kivéve, ha Megrendelővel külön megállapodás keretében eltérő határidőt állapítottak meg. Ennek tényét a Megrendelés visszaigazoláson rögzíteni kell.

9.3 Amennyiben egy számlával kapcsolatban vita merül fel, az ilyen vitatott tételt csak a vita lezárása után kell kifizetni. Nem vitatott fuvarok számlái nem tarthatók vissza.

10. JOGSZOLGÁLTATÁS, VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

10.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy a vitás kérdéseket békés úton rendezzék.

10.2 Amennyiben békés rendezésre nincs mód, a Szerződésből következő, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben elfogadják Szolgáltató székhelye szerint bejegyzett bíróság kizárólagos illetékességét.

10.3 Jelen dokumentumra a Magyarországon érvényben levő jogszabályi előírások vonatkoznak.

11. TITOKTARTÁS

11.1 Szerződő Felek jelen Szerződést és az annak végrehajtása során tudomásukra jutott minden olyan információt, amely a másik Fél vállalkozásaira, tisztségviselőire, alvállalkozóira, ügynökeire, valamint termékére vonatkozik, szigorúan magánjellegű és bizalmas adatként kezelik.

11.2 A titoktartási kötelezettség megszegése miatt bekövetkező károkért Szerződő Felek anyagi felelősséget vállalnak.

12. E HELYÜTT NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

Az e helyütt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv, a Közúti Árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CMR) és a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek vonatkozó előírásai a mérvadóak, és azok szerint kell eljárni.